V brošurah najdete opise neobveznih in obveznih izbirnih predmetov, ki so ponujeni za šolsko leto 2022/2023. Posamezen predmet se bo izvajal, če bo nanj prijavljenih dovolj učencev.

Neobvezni izbirni predmeti se izvajajo od 4.-6. razreda. Učenec ima lahko največ dve uri pouka tedensko. BROŠURA

Obvezni izbirni predmeti se izvajajo od 7.-9. razreda. Učenec mora imeti vsaj dve uri pouka tedensko. Izbirnega predmeta so lahko oproščeni le učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo z javno veljavnim programom. Potrdilo o vpisu morajo prinesti do 24. 6. 2022. BROŠURA

Otroka prijavite starši preko eAsistenta. Za neobvezni izbirni predmet označite tudi, če ste se odločili, da ga vaš otrok ne bo obiskoval.

Dostopnost