URADNE URE – O ŠOLI


 

Tajništvo
Ponedeljek – petek: 7.30 – 10.00 in 13.00 – 14.00
Tel.: 01 518 80 10
E-mail: info@osmklj.si (Jana Kastelic)

Računovodstvo
Po predhodni najavi.
Tel.: 01 518 80 19
e-mail: novka.debeljak@osmklj.si (Novka Debeljak)

Ravnatelj in pomočnica ravnatelja
Po predhodni najavi.
V nujnih primerih brez predhodne najave.

Ravnatelj
E-mail: tadej.seme@osmklj.si (mag. Tadej Šeme)

Pomočnica ravnatelja
e-mail: maja.mujkic@osmklj.si (Maja Mujkić)

Knjižnica
e-mail: brigita.rener@osmklj.si (Brigita Kumer Rener) ali monika.mardjonovic@osmklj.si (Monika Mardjonović Fajdiga)

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov
Nevenka Lamut, nevenka.lamut@guest.arnes.si

Zobna ambulanta
Šolska zobozdravstvena ambulanta na OŠ Miška Kranjca dela po naslednjem urniku:
PON: od 7.00 – 13.30
TOR: od 7.00 – 13.30 izmenično 12.00 – 19.00
SRE: od 12.00 – 19.00
ČET: od 7.00 – 13.30
PET: od 7.00 – 13.30
Tel: 01/620 – 03 – 45

 

 

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA


 

Uradne ure vsak dan v dopoldanskem času po predhodni najavi.

Mojca Urbanc Roussakis, pedagog
tel.: 01 518 80 16
E-mail: mojca.urbanc@osmklj.si

Evita Božiček, psiholog
tel.: 01 518 80 16
E-mail: evita.bozicek@osmklj.si

Ana Furlan, pedagog

tel.: 01 518 80 28

E-mail: ana.furlan@osmklj.si

Janja Gosarič, specialni in rehabilitacijski pedagog

E-mail: janja.gosaric@osmklj.si

Mateja Koloini

E-mail: mateja.koloini@osmklj.si

 

 

 

UČITELJI in GOVORILNE URE


Redne popoldanske govorilne ure so vsak četrtek v mesecu. Za razredno stopnjo od 17h do 18h in za predmetno stopnjo od 17.30 do 18.30.

E-NASLOVI (za dopoldanske govorilne ure se najavite učitelju, ki vam bo dodelil prosti termin):


Učitelj Delo
1.   AYHAN YASEMIN Podaljšano bivanje
2.   BARAGA IRENA ZGO, GEO
3.   BOŠTJANČIČ ALENKA ŠPO
4.   BOŽIČ JANA SLJ, učenje slovenščine za učence s statusom tujca
5.   BOŽIČEK EVITA Psihologinja, dodatna strokovna pomoč
6.   DANILOV KATARINA Organizator šolske prehrane, GOS in NAR
7.   FLORJANČIČ ANA izvajalka razširjenega programa Gibanje in zdravje, ŠPO, izbirni predmet Izbrani šport, neobvezni izbirni predmet Šport
8.   FURLAN ANA pedagoginja, dodatna strokovna pomoč
9.  GABERŠČIK ADRIANA razredni pouk
10.  GAJSKI GLORIA razredni pouk
11.  GOSARIČ JANJA specialna pedagoginja, izvajalka dodatne strokovne pomoči
12.  GRČAR NATAŠA TJA, izbirni predmet Filmska vzgoja
13.  HROVATIN JANA (bolniška) razredni pouk
14.  IVANETIČ ANDREJA GUM, Otroški pevski zbor, Mladinski pevski zbor
15.  JELENC MONIKA BIO, KEM, NAR
16.  JEVŠEVAR NINA izbirni predmet Nemščina, podaljšano bivanje
17.  JEŽEK TJAŠA ŠPO
18.  JUG PLUT SUZANA spremljevalec – diabetes
19.  KEJŽAR KLARA razredni pouk
20.  KELERT PETRA razredni pouk, podaljšano bivanje
21.  KLAJN MARION URŠKA SLJ, učenje slovenščine za učence s statusom tujca
22.  KOCIJANČIČ MITJA ŠPO, ŠSP
23.  KODELA ANDREJA GUM razredna stopnja in podaljšano bivanje
24.  KOLEŠA DOMINIKA druga učiteljica v 1. razredu, jutranje varstvo
25.  KOLOINI MATEJA specialna pedagoginja
26.  KOSEC VERA spremljevalec – vedenjske težave
27.  KOSI TADEJA (porodniška) NAR, BIO, KEM, laborantstvo
28.  KOSMAČ PETRA razredni pouk
29.  mag. KRANJC MATEJA       LUM, izbirni predmet Likovno snovanje, neobvezni izbirni predmet Umetnost, laborantstvo
30.  KUMER RENER BRIGITA knjižnica, GEO
31.  KUNSTELJ MOJCA razredni pouk
32.  LAVRIČ RAVBAR BARBARA razredni pouk, izbirni predmet Filmska vzgoja
33.  LONČAR DAMJANA Podaljšano bivanje, TJA v 1. triadi
34.  LOVŠIN ANA socialna pedagoginja
35.  MAKSIMOVIĆ JELENA druga učiteljica v 1. razredu, podaljšano bivanje, IP Filozofija
36.  MARDJONOVIĆ FAJDIGA MONIKA knjižnica, podaljšano bivanje
37.  MAVRIČ MIRJAM razredni pouk
38.  MUJKIĆ MAJA pomočnica ravnatelja, UBE, ROM, MME, NIP Računalništvo, IP Logika
39.  OMAN MARJETA     TJA
40.  PAVLIHA GAL ZGO, DKE, podaljšano bivanje
41.  PIŠEK NIVES razredni pouk
42.  PREDOVIČ MILAN razredni pouk, MAT 6.b
43.  PUSTOVRH ALEŠ TIT, FIZ, izbirna predmeta OGL in Robotika v tehniki
44.  RODIČ KLARA (porodniška) razredni pouk in TJA v 1. triadi
45.  SETNIKAR KRISTINA TIT, MAT, NIP Tehnika
46.  SEVER TORKAR JARO SLJ, učenje slovenščine za učence s statusom tujca
47.  SMAJIĆ AZRA razredni pouk
48.  SMRTNIK LEA ŠPO, izvajalka razširjenega programa Gibanje in zdravje, izbirni predmet Šport za zdravje, neobvezni izbirni predmet Šport
49.  SNOJ MATIC ROID
50.  mag. ŠEME TADEJ ravnatelj
51.  ŠKODA IRENA stalna spremljevalka gibalno oviranemu učencu
52.  TOMAŽIN TANJA podaljšano bivanje
53.  TORKAR NINA podaljšano bivanje, ŠPO
54.  TORKAR URŠKA podaljšano bivanje
55.  TRČEK MELITA TJA
56.  TURK STAŠO podaljšano bivanje, ŠPO
57.  TUŠAR LARA soocialna pedagoginja
58.  UMEK SAMO NAR, BIO, KEM, laborantstvo
59.  URBANC ROUSSAKIS MOJCA pedagoginja, DSP
60.  ZAFOŠNIK TINA podaljšano bivanje, 2. učiteljica v 1. razredu, DKE, IP ŠPA
61.  ZNOJ URBAN MAT, FIZ
62.  ZORAN BRINA razredni pouk, MAT 6.r
63.  ZRINSKI TATJANA razredni pouk
64.  ŽAGAR ADANIČ ALENKA razredni pouk
65.  ŽVOKELJ MOJCA MAT

Razredniki in sorazredniki

Razred Razrednik Sorazrednik/2. Učitelj
1. a Adriana Gaberščik Dominika Koleša
1. b Petra Kelert Jelena Maksimović
1. c Petra Kosmač Dominika Koleša, Tina Zafošnik
2. a Klara Kejžar /
2. b Gloria Gajski /
3. a Tatjana Zrinski /
3. b Nives Pišek /
3. c Azra Smajić /
4. a Barbara Lavrič Ravbar /
4. b Alenka Žagar Adanič /
4. c Mirjam Mavrič /
5. a Brina Zoran /
5. b Milan Predovič /
5. c Mojca Kunstelj /
6. a Marjeta Oman Alenka Boštjančič
6. b Gal Pavliha Brigita Kumer Rener
6. c Tjaša Ježek Mitja Kocijančič
7. a Ana Florjančič Katarina Danilov
7. b Jana Božič Melita Trček
7. c Jaro Sever Torkar mag. Mateja Kranjc
8. a Urška Klajn Marion Tina Zafošnik
8. b Andreja Ivanetič Nina Jevševar
8. c Mojca Žvokelj Urban Znoj
9. a Stašo Turk Mojca Urbanc Roussakis
9. b Aleš Pustovrh Kristina Setnikar
9. c Nataša Grčar Irena Baraga

 

 

ŠOLSKA KNJIŽNICA


 

Učenci si lahko izposojajo leposlovno in strokovno gradivo, ki ga potrebujejocebelica_osmk pri pouku. V čitalnici lahko berejo knjige in mladinske revije, uporabljajo pa  lahko tudi gradivo, ki ga ne izposojamo na dom (enciklopedije, slovarje, leksikone, atlase). Videokasete, zgoščenke in DVD lahko uporabljajo samo pri pouku. Knjige si lahko izposodijo za štirinajst dni in jih podaljšajo za en teden. V knjižnici imajo učenci tudi dostop do interneta. V knjižnici se učenci obnašajo v skladu s pravili, ki so izobešena na vidnem mestu.

Kontakt: brigita.rener@guest.arnes.si

Seznam učbenikov in delovnih zvezkov ter potrebščin za šolsko leto 2023/2024

Pripravila vodja učbeniškega sklada: Brigita Kumer Rener

Povezava na OPAC katalog (tukaj)

BRALNA ZNAČKA TUJIH JEZIKOV

ŠOLSKA KUHINJA


 

NAČIN ODJAVE ŠOLSKE PREHRANE

Starši lahko do 8.00 zjutraj odjavite učenca od posameznih obrokov tajništvu šole

 

Prepozno odpovedani obroki ali sploh ne odjavljeni obroki se ne odštevajo in jih mora naročnik poravnati v celoti. Starši morajo učenca po zaključku njegove odsotnosti, če ta ni bila jasno napovedana ob odjavi, ponovno prijaviti na isto številko.

Odjava in prijava velja z naslednjim dnem.

Vodja šolske prehrane: Katarina Danilov

SUBVENCIONIRANA ŠOLSKA PREHRANA

Podatke o subvencionirani šolski prehrani dobimo na šoli preko centralne evidence učencev oz. izmenjave podatkov s Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport.

Oddajanje vlog na Centru za socialno delo oz. v šoli ni potrebno, dovolj je, da imate urejeno odločbo o otroškem dodatku. Do subvencije šolske prehrane so upravičeni učenci, ki so prijavljeni na šolsko prehrano in se redno izobražujejo.

Subvencija malice:

Subvencija malice pripada tistim učencem, ki jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ta pravica priznana.

Subvencija kosila:

Od 1. septembra 2023 subvencija kosila v višini cene kosila pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega zgornje meje 4. dohodkovnega razreda, kot je opredeljen v Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. 

Od 1. septembra 2024 bo subvencija kosila v višini 50 % cene kosila pripadala tudi učencem v 5. dohodkovnem razredu.

Za vse informacije (tudi subvencije taborov) se lahko oglasite v šolski svetovalni službi.

JEDILNIK:

Jedilnik 37 (6. 5 – 10. 5.)

Jedilnik 38 (13. 5. – 17. 5.)

Jedilnik 39 (20. 5. – 24. 5.)

Jedilnik 40 (27. 5. – 31. 5.)

 

Naša šola sodeluje v projektu Šolska shema sadja. V sklopu projekta vsako sredo vse učence naše šole v jedilnici čaka sveže sadje. Gre za dodaten brezplačen obrok, ki ni vezan na to, ali je učenec prijavljen na dopoldansko malico ali ne.

 

ŠOLSKI AVTOBUS


 

S klikom na to povezavo, lahko prenesete shemo šolskega prevoza na svoj računalnik.

 Vozni red šolskega avtobusa:

JUTRANJI ODHODI:

 

 

 

 

 

 

KOLEDAR DOGODKOV

maj 2024
PTSČPSN
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
« Apr   Jun »
Dostopnost