IZBIRNI PREDMETI


Zbirnik neobveznih izbirnih predmetov za šolsko leto 2017/18

Ponudba neobveznih izbirnih predmetov je v priponki: Ponudba neobveznih izbirnih predmetov

Zbirnik obveznih izbirnih predmetov za šolsko leto 2017/18

PUDBA IZBIRNIH PREDMETOV ZA 7., 8. in 9. RAZRED JE V PRIPONKI: Ponudba obveznih izbirnih predmetov

Spoštovani učenci in starši!

Pred vami je predstavitev izbirnih predmetov za šolsko leto 2017/18. Dobro preberite besedilo in izberite predmete v skladu z vašimi interesi ter sposobnostmi, ob tem pazite na predmete, ki se izvajajo eno šolsko leto in jih lahko obiskujete samo enkrat.

Prijave bodo potekale preko eAsistenta od 11. 4.  do 15. 4.. V kolikor nimate dostopa do eAsistenta bodo učenci dobili prijavnico, ki jo bodo do 15. 4. vrnili razredniku.

 

INTERESNE DEJAVNOSTI


 

Ponudba interesnih dejavnosti in fakultativnega pouka 2017/2018

Vse interesne dejavnosti, ki jih izvajajo na šoli zaposleni učitelji, so brezplačne. Za učence, ki so vključeni v podaljšano bivanje, bodo praviloma potekale od 13.35 do 16.00.

Interesne dejavnosti, ki jih ponujajo zunanji izvajalci: Program interesnih dejavnosti, ki jih izvajajo in ponujajo zunanji izvajalci, bo oblikovan v mesecu septembru in pravočasno objavljen na spletni strani šole.

*OPOMBA: Interesne dejavnosti v izvedbi zunanjih izvajalcev so lahko tudi plačljive. Za obveščanje staršev in vse ostale informacije, vodenje evidence in prijave učencev na dejavnost, so odgovorni izključno izvajalci posamezne interesne dejavnosti.

 

PONUDBA INTERESNIH DEJAVNOSTI:

Interesne dejavnosti_ponudba2017

Opis ID – likovno izražanje

Opis ID – Literarni krožek

JUTRANJE VARSTVO IN OPB


 

Jutranje varstvo in podaljšano bivanje

Šola bo organizirala jutranje varstvo pred pričetkom pouka ter podaljšano bivanje po končanem pouku za učence od 1. do 5. Razreda. Organizacija in izvedba varstva in podaljšanega bivanja je usklajena z novo zakonodajo. Šola bo po najboljših močeh uskladila delo in življenje učencev tudi v tem času ter omogočila udejstvovanje v različnih interesnih in sprostitvenih dejavnostih.

Organiziranost jutranjega varstva in podaljšanega bivanja 2017/18

Oblika varstva Čas izvajanja
Jutranje varstvo za 1. razred 6.15  –  8.15
Jutranje varstvo za učence od 2. – 4. r. 7.15 –  8.05
Podaljšano bivanje 11.55 – 16.05
Dežurno varstvo 16.05 – 17.00
Organizacija dela v oddelkih podaljšanega bivanja 2017/18
Dejavnost Čas
Kosilo po pouku
Samostojno učenje, domače naloge po kosilu
Interesne dejavnosti od 13.30 dalje
Usmerjen in neusmerjen prosti čas usklajen načrt učiteljev OPB

 

PODALJŠANO BIVANJE – razpored učitelj/ učilnica

Razred Učitelj Učilnica Razrednik
1.a OPB 1 Jelena Maksimović U 7 Adriana Gaberščik
1.b

OPB 1

 

OPB 2

Jelena Maksimović

 

Romana Vilhelm

U 7

 

U 6

Tatjana Zrinski
1.c

OPB 2

 

OPB 3

Romana Vilhelm

 

Monika Mardjonović

U 6

 

U 4

Ana Žižek

 

2.a OPB 3 Monika Mardjonović U 4 Mirjam Mavrič
2.b OPB 4 Azra Selimanović U 1 Damjana Lončar
2.c

OPB 4

 

OPB 5

Azra Selimanović

 

Alenka Boštjančič

U 1

 

U 5

Petra Kelert
3.c

OPB 5

 

OPB 6

Alenka Boštjančič

 

Lea Smrtnik

U 5

 

U 8

Monika Fritz
3.b

OPB 6

 

OPB 7

Lea Smrtnik

 

Tina Rezar, Jerica A.Atelšek

U 8

 

U 2

Milan Predovič
3.a OPB 7 Tina Rezar,Jerica A.Atelšek U 2 Jana Hrovatin
4.a OPB 8 Mateja Kranjc U 137 Barbara Lavrič Ravbar
4.b

OPB 8

 

OPB 9

Mateja Kranjc

 

Aleš Pustovrh

U 137

 

U 138

Gloria Zaplatič
4.c. OPB 9 Aleš Pustovrh U 138 Alenka Žagar Adanič
5.a OPB 10 Jerica Aragon Atelšek U 136 Romana Gogala
5.b OPB 10 Jerica Aragon Atelšek U 136 Mojca Kunstelj
VOZAČI  – 4.B, 5.A, 5.B U 135

 

 

ŠOLA V NARAVI IN TABORI


 

Že več let se s programom trudimo, da bi vsak učenec vsako leto aktivno preživel nekaj dni v naravi, Saj način današnjega urbanega življenja in pomanjkanje časa učencem ne omogoča dovolj neposrednega stika z njo. Poleg aktivnega športnega udejstvovanja organiziramo za učence tudi vrsto vzgojnih delavnic, ki vključujejo različne teme, aktualne za njihovo razvojno stopnjo. Ob takih oblikah dela, ki potekajo v sproščenem okolju v naravi, se krepijo medsebojne vezi prijateljstva in pripadnosti.

Za učence 5. in 6. razredov je organizirana šola v naravi. Učenci 5. razreda se izpopolnijo v znanju plavanja in spoznavajo življenje ob morju. Za učence 6. razreda pa je organizirana zimska šola v naravi, ki je namenjena aktivnostim na snegu in učenju alpskega smučanja.

Starši bodo o vsebini in lokaciji bivanja v naravi seznanjeni na sestankih. Pred odhodom na bivanje sklenejo starši s šolo pogodbo o udeležbi bivanja v naravi za svojega otroka.

Tabor izpeljemo v primeru, če se  nanj prijavi najmanj 80% otrok iz razreda. Vsaj tri dni pred odhodom morajo biti poravnani vsi zapadli obroki, sicer se učenec ne more udeležiti tabora oziroma šole v naravi, razen v primerih, ko je določeno drugače.

RODITELJSKI SESTANKI


 

Za leto 2017 / 18  datumi:

 • roditeljski sestanek od 2. – 5. razreda bo v četrek, 7. septembra. Začetek bo ob 17.00 z nagovorom ravnatelja v jedilnici šole.
 • roditeljski sestanek od 6. – 9. razreda bo v četrek, 7. septembra. Začetek bo ob 17.30 z nagovorom ravnatelja v jedilnici šole.

 

 • 2. roditeljski sestanek bo v četrtek, 18. januar.

 

 • 3. roditeljski sestanek bo v četrtek, 19. april.

 

ŠOLSKI SKLAD


 

Šolski sklad je bil ustanovljen 13. 12. 2000 za:

 • pridobivanje sredstev iz prispevkov domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb, donacij, zapuščin in drugih virov
 • financiranje dejavnosti posameznega razreda ali oddelka, ki niso sestavni del izobraževalnega programa, oziroma se financirajo iz javnih sredstev
 • nakup nadstandardne opreme, zagotavljanje sredstev za spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti učencev
 • pomoč socialno šibkim učencem

Upravni odbor sklada šole izmed sebe izvoli predsednika Upravnega odbora sklada in namestnika predsednika. Upravni odbor sklada šole o svojem delovanju obvešča Svet staršev OŠ Miška Kranjca, Svet šole OŠ Miška Kranjca,  ravnatelja šole in javnost. Najmanj enkrat letno o svojem delu obvesti vse starše.

 

ŠOLSKI KOLEDAR


 

Koledar za šolsko leto 2017/2018 objavljamo v izvirniku, ki smo ga prejeli s strani MIZŠ

Koledarj prenesete s spletne strani MIZŠ klikom na datoteko (pdf):

Koledar_OS_prvi_del_17-18

Koledar_OS_drugi_del_17-18

.

 

OBJAVA DOSEŽKOV OTROK


 

Spoštovani. V kolikor se je vaš otrok udeležil tekmovanja, ki ni v organizaciji šole in bi želeli, da to objavimo na šolski spletni strani nam to sporočite. Na kratko opišite:

 

 • KJE,
 • KDAJ in
 • KAKŠNO TEKMOVANJE

je potekalo. Prav tako nam napišite kakšen REZULTAT je otrok dosegel. Opisu priložite lahko tudi eno SLIKO. Vse to pošljete po elektronski pošti razredniku ali skrbniku šolske spletne strani: miso.krog@guest.arnes.si.