INTERESNE DEJAVNOSTI


 

Ponudba interesnih dejavnosti in fakultativnega pouka

Vse interesne dejavnosti, ki jih izvajajo na šoli zaposleni učitelji, so brezplačne. Za učence, ki so vključeni v podaljšano bivanje, bodo praviloma potekale od 13.35 do 16.00.

Interesne dejavnosti, ki jih ponujajo zunanji izvajalci: Program interesnih dejavnosti, ki jih izvajajo in ponujajo zunanji izvajalci, bo oblikovan v mesecu septembru in pravočasno objavljen na spletni strani šole.

*OPOMBA: Interesne dejavnosti v izvedbi zunanjih izvajalcev so lahko tudi plačljive. Za obveščanje staršev in vse ostale informacije, vodenje evidence in prijave učencev na dejavnost, so odgovorni izključno izvajalci posamezne interesne dejavnosti.

 

PONUDBA INTERESNIH DEJAVNOSTI:

Opis ID – likovno izražanje

 

Učitelj Interesna dejavnost Razred Število ur tedensko Število ur  letno
B. Mazzini Sonja Šolsko novinarstvo –   časopis Čveka 4. – 9. 1 31
Božič Bralni kotiček 6. – 9. 1 31
Fakin Tine Naravoslovni krožek 8., 9. 1 35
Fritz Monika Šolski vrt 3., 4. 0,25 10
Fritz Monika Literarni krožek 3., 4. 1 31
Gaberščik Adriana Lutke 1. – 9. 2 62
Gaberščik Adriana Folklora 1. – 9. 2 62
Gaberščik Adriana Prepevalnica 1., 2. 0,5 18
Gogala Romana Kiparski krožek 4., 5. 2 62
Gosarič Janja Latinsko ameriški plesi 7. – 9. 1 31
Ježek Tjaša Odbojka 5. -9. 1 31
Ježek Tjaša Priprava na kolesarski izpit 5. 0,5 18
Ježek Tjaša Priprava na ekipna      tekmovanja 6. – 9. 1 31
Končan Tanja Klekljanje (zunanja izvajalka) 2. – 9. 2 62
K. Rener Brigita Vesela šola 4. – 9. 1 31
K. Rener Brigita Knjižničarski krožek 6. – 9. 1 31
Kocijančič Mitja Priprava na ekipna tekmovanja 6. – 9. 1 31
Kreč Tatjana Zgodovinski krožek 6., 7. 1 31
Krog Mišo Šah 2. – 9. 1 35
Krog Mišo Programiranje 7. – 9. 1 35
Lončar Damjana Cvetličarsko – aranžerski krožek 2. – 3. 1 35
Predovič Milan Naravoslovne delavnice 2. – 5. 2 62
Pustovrh Aleš Raketarstvo 6.- 9. 0,5 31
Skornšek Živa Hip hop 4. – 6. 1 31

Volk Maja,

Aragon Atelšek Jerica,

Brigita K. Rener

Turistični krožek

 

 

6. – 9.

 

 

1

 

 

31

 

 

Zrinski Tatjana Kreativno pisanje 2. – 5. 1 31
Alenka Žagar Adanič Kuharski krožek 3. – 5. 2 62
Učitelji mentorji Raziskovalna dejavnost 5. – 9. 0,5

30

 

Interesne dejavnosti (neplačane in brezplačne za učence)

Učitelj Interesna dejavnost Razred
Alenka Boštjančič Planinski krožek (sobotna dejavnost) 1. – 9.
Damjan Hohnec Legojunior 4., 5.
Milan Predovič (občasno sodeluje tudi Eva Modic Stanovnik) Grafične delavnice 4., 5.
Aleš Pustovrh Mali tehnik 2., 3.

Interesne dejavnosti, ki jih financira MOL (brezplačne za učence)

Nina Bednarik Plesne urice 1. – 5.
Nina Bednarik Abc skokov z male prožne ponjave in  okroglega trampolina 1., 2.
Nina Bednarik Skoki z male prožne ponjave in  okroglega trampolina 3. – 5.
Tjaša Ježek Badminton 1.    – 9.
Nina Bednarik Funkcionalna vadba v paru s staršem oz. skrbnikom 1., 2., 3.
Alenka Boštjančič Atletika 5. – 9.
Nina Bednarik Abc gimnastike 1., 2.
Nina Bednarik Gimnastika 3. – 5.

 

JUTRANJE VARSTVO IN OPB


 

Jutranje varstvo in podaljšano bivanje

Šola bo organizirala jutranje varstvo pred pričetkom pouka ter podaljšano bivanje po končanem pouku za učence od 1. do 5. Razreda. Organizacija in izvedba varstva in podaljšanega bivanja je usklajena z novo zakonodajo. Šola bo po najboljših močeh uskladila delo in življenje učencev tudi v tem času ter omogočila udejstvovanje v različnih interesnih in sprostitvenih dejavnostih.

Organiziranost jutranjega varstva in podaljšanega bivanja 2018/19

Oblika varstva Čas izvajanja
Jutranje varstvo za 1. razred 6.15  –  8.15
Jutranje varstvo za učence od 2. – 4. r. 7.15 –  8.05
Podaljšano bivanje 11.55 – 16.00
Dežurno varstvo 16.00 – 17.00
Organizacija dela v oddelkih podaljšanega bivanja 2018/19
Dejavnost Čas
Kosilo po pouku
Samostojno učenje, domače naloge po kosilu
Interesne dejavnosti od 13.30 dalje
Usmerjen in neusmerjen prosti čas usklajen načrt učiteljev OPB

 

 

ŠOLA V NARAVI IN TABORI


 

Že več let se s programom trudimo, da bi vsak učenec vsako leto aktivno preživel nekaj dni v naravi, Saj način današnjega urbanega življenja in pomanjkanje časa učencem ne omogoča dovolj neposrednega stika z njo. Poleg aktivnega športnega udejstvovanja organiziramo za učence tudi vrsto vzgojnih delavnic, ki vključujejo različne teme, aktualne za njihovo razvojno stopnjo. Ob takih oblikah dela, ki potekajo v sproščenem okolju v naravi, se krepijo medsebojne vezi prijateljstva in pripadnosti.

Za učence 5. in 6. razredov je organizirana šola v naravi. Učenci 5. razreda se izpopolnijo v znanju plavanja in spoznavajo življenje ob morju. Za učence 6. razreda pa je organizirana zimska šola v naravi, ki je namenjena aktivnostim na snegu in učenju alpskega smučanja.

Starši bodo o vsebini in lokaciji bivanja v naravi seznanjeni na sestankih. Pred odhodom na bivanje sklenejo starši s šolo pogodbo o udeležbi bivanja v naravi za svojega otroka.

Tabor izpeljemo v primeru, če se  nanj prijavi najmanj 80% otrok iz razreda. Vsaj tri dni pred odhodom morajo biti poravnani vsi zapadli obroki, sicer se učenec ne more udeležiti tabora oziroma šole v naravi, razen v primerih, ko je določeno drugače.

Razred Vsebina in relacija Predviden čas izpeljave Vodja
5. r. POLETNA ŠVN: Kamp Brioni 17. 6. – 21. 6. 2019 Kunstelj
6. r. ZIMSKA ŠVN: Kranjska Gora 28. 1. – 1. 2. 2019 Ježek

RODITELJSKI SESTANKI


 

Za leto 2018 / 19  datumi:

  • roditeljski sestanek od 2. – 5. razreda bo v četrek, 6. septembra. Začetek bo ob 17.00 z nagovorom ravnatelja v jedilnici šole.
  • roditeljski sestanek od 6. – 9. razreda bo v četrek, 6. septembra. Začetek bo ob 17.30 z nagovorom ravnatelja v jedilnici šole.

 

  • 2. roditeljski sestanek bo v četrtek, 17. januarja.

 

  • 3. roditeljski sestanek bo v četrtek, 18. aprila.

 

ŠOLSKI SKLAD


 

Šolski sklad je bil ustanovljen 13. 12. 2000 za:

  • pridobivanje sredstev iz prispevkov domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb, donacij, zapuščin in drugih virov
  • financiranje dejavnosti posameznega razreda ali oddelka, ki niso sestavni del izobraževalnega programa, oziroma se financirajo iz javnih sredstev
  • nakup nadstandardne opreme, zagotavljanje sredstev za spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti učencev

Upravni odbor sklada šole izmed sebe izvoli predsednika Upravnega odbora sklada in namestnika predsednika. Upravni odbor sklada šole o svojem delovanju obvešča Svet staršev OŠ Miška Kranjca, Svet šole OŠ Miška Kranjca,  ravnatelja šole in javnost. Najmanj enkrat letno o svojem delu obvesti vse starše.

Predsednica šolskega sklada je gospa Eva Modic Stanovnik.

»Sklad za mojega prijatelja« pomaga socialno šibkim otrokom. Sklad vodi gospa Katarina Kotnik Ivačič.

 

ŠOLSKI KOLEDAR


 

Koledar za šolsko leto 2018/2019 si lahko ogledate v izvirniku na uradni spletni strani MIZŠ (tukaj)

 

.

 

OBJAVA DOSEŽKOV OTROK


 

Spoštovani. V kolikor se je vaš otrok udeležil tekmovanja, ki ni v organizaciji šole in bi želeli, da to objavimo na šolski spletni strani nam to sporočite. Na kratko opišite:

 

  • KJE,
  • KDAJ in
  • KAKŠNO TEKMOVANJE

je potekalo. Prav tako nam napišite kakšen REZULTAT je otrok dosegel. Opisu priložite lahko tudi eno SLIKO. Vse to pošljete po elektronski pošti razredniku ali skrbniku šolske spletne strani: miso.krog@guest.arnes.si.