Pogoji za vpis

Na podlagi 45. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/2006 in št. 102/2007) morajo starši v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let. Vpis otrok v 1. razred osnovne šole podrobneje ureja Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98,27/99 in 134/03).

Za šolsko leto 2022/2023 bomo vpisovali otroke, ki so rojeni leta 2016.

Vpis v 1. razred bo potekal

vsak delovni dan, od 14. 2. 2021 do 18. 2 2021.

Starši, katerih otroci imajo prijavljeno stalno ali začasno prebivališče v okolišu naše šole, na dom prejmejo vabilo s točnim terminom vpisa za svojega otroka.

Pri izvedbi vpisa otrok je šola dolžna upoštevati vse predpisane ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja COVID-19. Pri tem je v skladu z veljavnimi predpisi in priporočili NIJZ dolžna upoštevati naslednje ukrepe:

– uporaba zaščitnih mask v zaprtih prostorih,

– razkuževanje rok,

– zračenje in čiščenje prostorov,

– varnostna razdalja

– PCT pogoj za starše.

Možen je tudi t. i. elektronski vpis. Za tak način potrebujete možnost tiskanja in skeniranja/fotografiranja dokumentov.  V koliko se odločite za vpis na daljavo, nam to sporočite na naslov: ana.furlan@osmklj.si 

Nekaj pomembnih informacij:

–           POSTOPEK PREPISA NA ŠOLO IZVEN ŠOLSKEGA OKOLIŠA

Šolski okoliš

Starši vpišejo otroka v javno ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva. V kolikor želite otroka vpisati na šolo v drugem šolskem okolišu. V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša.

Postopek:

  1. Otroka obvezno vpišete pri nas (na matični šoli), od koder ste prejeli tudi vabilo na vpis.
  2. Na želeno šolo pošljete pisno prošnjo za prepis v roku 14 dni od izteka roka za vpis.
  3. Prepis je možen, če ima želena šola pogoje za sprejem otrok iz drugih okolišev in če s prepisom soglaša tudi matična šola.

Enak postopek velja za starše, ki želite prepisati otroka v našo šolo in ne živite v našem šolskem okolišu. O soglasju k prepisu se medsebojno dogovorita matična šola in šola, kamor želite vpisati otroka. (* obrazec: PROŠNJA ZA VPIS)

–           ODLOG ŠOLANJA IN UGOTAVLJANJE PRIPRAVLJENOSTI NA ŠOLO

Odlog lahko predlagajo starši, zdravnik ali vzgojitelj. Če odložitev šolanja predlagajo starši ali zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.

Postopek:

  1. Otroka vpišete v šolo.
  2. Ob vpisu ali 14 dni po njem oddate pisno vlogo za odlog šolanja, v kateri navedete razloge za odlog in ime vrtca, ki ga otrok obiskuje ( *obrazec: PROŠNJA ZA ODLOG ŠOLANJA).
  3. Sledi obvezno ugotavljanje pripravljenosti otroka na šolo (testiranje otroka s testom za šolske novince in/ali mnenje psihologa, če je otrok že kje obravnavan, sistematski pregled pri šolskem zdravniku, mnenje vzgojitelja).
  4. Pripravljenost otroka na šolo ugotavlja komisija, v sestavi šolskega zdravnika, svetovalnega delavca šole, učitelja in vzgojitelja. Na podlagi zbranih informacij komisija izda mnenje.
  5. Odlog šolanja je možen za eno šolsko leto. Odločbo izda šola glede na mnenje komisije za ugotavljanje pripravljenosti otroka na šolo.

*op. Obrazca za prepis in odlog nista predpisana, prošnje lahko sestavite tudi sami.

–           ZDRAVNIŠKI PREGLED OTROK PRED VSTOPOM V ŠOLO

Opravi ga šolski zdravnik v ZD Šiška, ne glede na to, kdo je otrokov izbrani zdravnik.

Vse sistematske preglede in cepljenja v času šolanja opravi šolski zdravnik.

–           UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI

Starši imajo pravico vpisati otroka s posebnimi potrebami v osnovno šolo v šolskem okolišu, v kolikor ta šola izpolnjuje pogoje za njegovo šolanje. Če ima otrok že odločbo o usmeritvi in želite, da jo obdrži tudi naprej, je potrebno zaradi spremembe ravni izobraževanja, ponovno oddati vlogo na Zavodu RS za šolstvo. Staršem svetujemo, da to storijo čimprej, da se lahko izvajanje začne takoj ob začetku šolskega leta.

Obrazci:

Dostopnost