Podatke o subvencionirani šolski prehrani dobimo na šoli preko centralne evidence učencev oz. izmenjave podatkov s Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport.

Oddajanje vlog na Centru za socialno delo oz. v šoli ni potrebno, dovolj je, da imate urejeno odločbo o otroškem dodatku. Do subvencije šolske prehrane so upravičeni učenci, ki so prijavljeni na šolsko prehrano in se redno izobražujejo.

Subvencija malice:

Subvencija malice pripada učencem pri katerih mesečni dohodek na družinskega člana, ugotovljen po odločbi o otroškem dodatku, NE presega 53% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Subvencija pripada v višini cene malice.

Subvencija kosila:

100 % subvencija kosila pripada učencem, pri katerih mesečni dohodek na družinskega člana, ugotovljeno po odločbi o otroškem dodatku, ne presega 18% neto povprečne plače v RS.

Subvencija pripada tudi učencem, pri katerih mesečni dohodek na osebo ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša do 36% povprečne neto plače v RS in sicer v naslednji višini:

  • nad 18% do 30% neto plače v RS – subvencija v višini 70% cene kosila,
  • nad 30% do 36% neto povprečne plače v RS – subvencija v višini 40% cene kosila.

Za vse informacije (tudi subvencije taborov)  se lahko oglasite v šolski svetovalni službi pri Katarini Kotnik Ivačič, tel. 01 518 80 28.

Dostopnost